top of page

Plaqué or 24 carats

Vergoldung Metall          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_      ab CHF   75 

 

Nichtmetall          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     de CHF  15

 

Fingerring          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       ab CHF  _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_75

 

Brosche          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ab CHF   50

 

Ohrenschmuck          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ab CHF    64

 

Anhänger          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        ab CHF_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  45

 

Armreifen          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_        ab CHF_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  90

 

Armband          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         ab CHF_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  80

Collier

 

20 cm lang 1 cm breit            dès CHF 170

 

42 cm lang, 6mm breit           dès CHF 210

 

Nuggi          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     dès CHF 235

 

Schere          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ de CHF   160

 

Armbanduhr          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  

 

Feuerzeug          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     ab  CHF   120

 

Firmenschild          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   dès CHF 1700

 

Handyhülle          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     ab CHF   200

 

Kleiderbügel          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   ab CHF     65

 

calice aprèsTaille ca.        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_    ab CHF   500

 

Pinselstiel          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       ab CHF  330

 

Türgriff          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  ab CHF  215

 

Türschild          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         ab CHF_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 190

 

Ei (echt)          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ab CHF  380

 

Rosen (echt)          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_    

 

3-Blätterzweige ca. 35 cm     ab CHF  350

 

4-Blätterzweige          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ab CHF  450

bottom of page